Privacy verklaring

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor Hercules Zwolle van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de wet- en regelgeving op het gebied van persoonsgegevens zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens

Volgens de wetgeving mag Hercules Zwolle alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor één van de wettelijke grondslagen geldt. Hercules Zwolle hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

  • in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst.
  • om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerkingen, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving).
  • in verband met de gerechtvaardigde belangen van Hercules Zwolle, waarbij we er op letten dat de impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is.
  • door de betrokkene verleende toestemming voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens.
 
 

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

Hercules Zwolle is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat Hercules Zwolle de doeleinden en middelen voor de verwerking zelf bepaalt en dat zij verantwoordelijk is voor de naleving van de wettelijke vereisten.

 

 

Doelen van de verwerking van persoonsgegevens

Hercules Zwolle verwerkt persoonsgegevens van u indien u lid bent van de vereniging, vrijwilligerswerk uitvoert, zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief of contact met ons opneemt.

Hercules Zwolle verwerkt uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij alleen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens worden verwerkt. De volgende doelen zijn van toepassing bij de verwerking van persoonsgegevens door Hercules Zwolle:

  • om contact met u op te kunnen nemen;
  • om u informatie te sturen;
  • voor het aangaan en uitvoeren van (leden of vrijwilligers)overeenkomsten;
  • voor het organiseren van lessen, clinics, activiteiten, wedstrijden en opleidingen;
  • voor het uitvoeren van de administratie;
  • voor het uitvoeren van overige door de vereniging gebruikelijke activiteiten.

Verder gebruiken wij uw persoonlijke gegevens voor relatiebeheer en activiteiten om ons bestand van leden, vrijwilligers en overige betrokkenen bij de vereniging te vergroten (vereniging te promoten) en u te informeren over onze activiteiten.

Hercules Zwolle vraagt u als lid of ouder van jeugdlid om toestemming om beeldmateriaal te mogen publiceren via de website, nieuwsbrief of social media. Deze toestemming kan te alle tijden worden ingetrokken via: algemenezaken@herculeszwolle.nl.

Wij proberen rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie van Hercules Zwolle, kunt u een e-mail sturen naar algemenezaken@herculeszwolle.nl.

Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen van Hercules Zwolle, dan kunt u gebruik maken van de afmeldmogelijkheid die is opgenomen in iedere nieuwsbrief van Hercules Zwolle.

 

Beveiliging van persoonsgegevens

Hercules Zwolle heeft passende technisch en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatig verwerking.

 

 

 Uitwisseling van persoonsgegevens

Het doorgeven en ontvangen van persoonsgegevens binnen Hercules Zwolle

Hercules Zwolle kan uw (persoons)gegevens uitwisselen binnen de verschillende afdelingen (leiding, commissies en bestuur) van Hercules Zwolle.

Het doorgeven en ontvangen van gegevens buiten Hercules Zwolle

Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens kan met zich meebrengen dat wij de persoonsgegevens delen met andere organisaties. Voorbeelden zijn de KNGU (sportbond), Mailchimp (versturen nieuwsbrief). Hercules Zwolle gaat een verwerkingsovereenkomst aan met deze organisaties.

Voor zover er geen sprake is van uw expliciete toestemming of wettelijke verplichting, gebeurt deze uitwisseling van gegevens uitsluitend op basis van de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Hercules Zwolle of wanneer Hercules Zwolle hiervoor een gerechtvaardigd belang heeft.

Geen commercieel gebruik

Hercules Zwolle verkoopt uw gegevens niet, noch verhuurt, verdeelt of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals beschreven in deze privacyverklaring of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

 

 

Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens

Door het meedelen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn.

 

 

Bewaren van persoonsgegevens

Hercules Zwolle bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo langs als specifieke regelgeving vereist.

 

 

Uw privacy rechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met Hercules Zwolle via: algemenezaken@herculeszwolle.nl.

Indien de verwerking van uw gegevens is berust op toestemming, dan kunt deze te allen tijde intrekken.

 

 

Klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens 

Wij helpen u graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

U kunt uw verzoeken en/of vragen met betrekking tot privacy gerelateerde zaken sturen naar: algemenezaken@herculeszwolle.nl. U ontvangt zo spoedig mogelijk antwoord.

 

 

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig de Privacyverklaring voor een update van ons privacy beleid.

 

Hercules Zwolle, 29 juli 2019