Geschiedenis

Zo is onze mooie vereniging tot stand gekomen.

De vereniging is opgericht op 18-10-1909 uit resterende leden van de Gymnastiekclub van wat toen heette Volksweerbaarheid. De doelstelingen zijn gericht op de beoefening van sport en atletiek

Men startte met 20 (mannelijke) leden.

Het eerste bestuur bestond uit:

Voorzitter H.J. van Diffelen, secretaris H. Truin, penningmeester J. Kamphuis en de leden J.W. Polder en Th.J.Dellemijn. Medeoprichters zijn de heren H.J. Scholten (die de naam Hercules voorstelt), Mulder, Wandelie, Kamp, Koopmanschap, Oosterveen, F. Willems en Hulsebos.

“Als hoofdleider der gymnastiek treedt op een Directeur, die wordt bijgestaan door voorwerkers(sters)”. Deze eerste directeur was dhr. H. Muntstege, die daarvoor jaren lang de leider was van de gymnastiekclub van Volksweerbaarheid en die van grote invloed is geweest op de ontwikkeling van de vereniging.

De eerste uitvoering werd gehouden op 28 januari 1911 in de schouwburgzaal van Odeon. In februari 1912 werd een damesafdeling opgericht, bestaande uit 12 dames. In datzelfde jaar kreeg de vereniging ook een vaandel, te gebruiken bij alle openbare optredens waar Hercules bij aanwezig zou zijn.

In 1914 telde Hercules 27 dames- en 32 herenleden.

Op 1 september vond toetreding plaats tot het Nederlands Gymnastiek Verbond.

In 1918 werd een lichte atletiekafdeling opgericht, waarbij de aanschaf van twee speren specifiek werd genoemd in de verslagen.

In datzelfde jaar 1918 vond er een voorzitterswisseling plaats. Penningmeester Dhr. J. Kamphuis nam de plaats in van voorzitter H.J. van Diffelen.

Voor zijn vele verdiensten voor Hercules, werd deze als eerste ere-lid van de vereniging benoemd op 23-07-1918 Als penningmeester werd benoemd dhr. J.W. Egberts.

Op 22-5-1920 heeft de vereniging Koninklijk goedgekeurde statuten en huishoudelijk reglement.

Als in 1922 het 12 ½ jarig jubileum wordt gevierd, telt de verenging 53 dames- en 60 herenleden.

In 1923 worden er twee afdelingen toegevoegd, namelijk korfbal en slingerbal.

Twee jaar later wordt besloten dat de korfbalafdeling zelfstandig verder gaat.

Dat men probeerde om ook de financiële zaken goed te laten verlopen, mag blijken uit het feit, dat in 1929 12 leden werden geroyeerd wegens contributieachterstand.

In datzelfde jaar werd directeur H. Muntstege opgevolgd door J.G. Britstra en telde Hercules 185 leden. De heer Muntstege werd op 09-03-1929 voor zijn jarenlange toewijding aan Hercules benoemd tot ere-lid der vereniging.

Toen de Gymnstiekbond meende de contributie met 50% te moeten verhogen, besloot het bestuur zich in 1930 los te maken van deze organisatie .

Door onderlinge wedstrijden te houden, hield men het competitie-element overeind binnen de verenging.

In 1932 werd besloten tot de oprichting van een kleuterafdeling.

Op de jaarvergadering van 18-02-1933 wordt penningmeester J.W. Egberts de nieuwe voorzitter als opvolger van J. Kamphuis. Dan worden ook twee nieuwe ere-leden benoemd: J. Kamphuis en Th.J. Dellemijn. Namens de leden ontvangen zij daarnaast respectievelijk een mooie haardstoel en een zilveren horloge.

Ook krijgt de club een embleem, ontworpen door Jopie Portier naar een motief van de kunstenaar Teun van Veen.

Het 25-jarig jubileum wordt groots gevierd met een schitterende show “Hallo Hercules” en een goed bezochte reünie. Naast directeur Britstra wordt Dhr. J. Venema benoemd tot tweede directeur.

De club had ook oog voor maatschappelijke ontwikkelingen. Zo werd er in 1936 een liefdadigheidssportdag gehouden, waarvan de opbrengst van 300 gulden ging naar de zg. Buitenschool in Herfte.

Zoals overal in het verenigingsleven, gaan de conflicten ook Hercules niet voorbij.

Een verschil van mening in 1937 tussen het bestuur en de leiding wordt gelukkig in der minne geschikt.

In datzelfde jaar wordt besloten tot de uitgave van een cluborgaan, waarvoor een extra jaarlijks contributie verschuldigd was van f 0,30 .

Blijkbaar was het meningsverschil tussen bestuur en leiding onvoldoende opgehelderd, want we lezen dat twee jaar later het bestuur “is gevallen” en dat een commissie onderzoekt hoe een en ander verder zal gaan. De commissie verzoekt het bestuur weer aan te treden na een brief van de heer Britstra die bedankte als directeur.

In de oorlogstijd wordt er toch nog redelijk veel aan sport gedaan, want in 1944 kan melding gemaakt worden van een ledenaantal van 425, maar tegelijkertijd ook dat de turnzalen tijdelijk “in beslag zijn genomen”. Een jaar later zit men op 700 leden.

In 1946 volgt er een roerige jaarvergadering.

Toch is er ook de gelegenheid tot het benoemen van een nieuw ere-lid en wel mevr. R. Hiët-Wijsman. Directeur J. Veneman staat onder druk en bedankt in juli van dat jaar. Wordt aan het eind van het jaar tot ere-lid benoemd wegens zijn vele verdiensten als secretaris en directeur van Hercules. Er wordt melding gemaakt van het verschijnen van het maandblad De Hercules.

In de komende jaren komt de kleuterafdeling tot grote bloei o.l.v. mevr. van Helsingen en mevr. Nijland, wordt er een 3-daagse uitvoering gegeven t.g.v. het 40-jarig jubileum onder de titel: “Hercules slaat op de trommel” , waarbij de welbekende Max Tailleur de algehele spelleiding had. Ook lezen we voor het eerst over een balletgroep van Hercules die medewerking verleent aan de Oranjevereniging op 5 mei 1951.

Op de jaarvergadering van 19-05-1951 wordt tot ere-lid benoemd de heer J. Nieuwenkamp sr.

We horen over filmavonden, fietstochten, familiefeest + bal, jeugd die naar speeltuin Madrid gaat , kortom: naast het sporten worden ook veel andere activiteiten georganiseerd.

Op 09-02-1953 wordt P.Nijmeijer benoemd tot ere-lid wegens zijn jarenlange verdiensten als bestuurslid, waaronder 16 jaar als penningmeester.

In 1954 slaagt een aantal medewerkers voor het leidersdiploma van het KNGV: de dames Helbers, Nijland en Blauw, alsmede de heren Schutte, Kattenberg en Mulder worden met name genoemd.

Dan volgt er een periode van wisselende ledentallen rondom de 600-700 leden met eigenlijk weinig andere bijzonderheden dan dat men regelmatig turndagen in andere plaatsen bezoekt.

Een bijzonder moment is de benoeming van J.W. Egberts tot ere-voorzitter in 1963. Zijn enorme staat van dienst ( van 1918-1932 penningmeester en van 1933 t/m 1963 voorzitter) dwong alom grote waardering af.

In 1967 volgt er Koninklijke goedkeuring van de vernieuwde statuten voor een periode van 30 jaar. We lezen dan ook in de boeken dat er een degelijke bandrecorder wordt aangeschaft.

In 1968 is Edith Lussing het 800e lid, een jaar later zijn er 850 leden.

In 1970 ontvangt Hercules de prestatiewimpel. Sterke prestaties op landelijk niveau van Cor Backers, Jan Nieuwenkamp en Ad Lagas.

In de komende jaren wordt de jeugdinterland Nederland- Frankrijk georganiseerd, treedt mevr. A. Borgmijer in dienst als leidster voor de jazz-groepen, wordt er een dropping en bingo-dansant gehouden e.d.

In 1977 wordt trots gewag gemaakt van de 1e prijs Jazzdans bij de Overijsselse Kampioenschappen o.l.v. mevr. Borgmeijer. Die afdeling loopt bijzonder goed, in 1979 volgt er een uitwisselingsprogramma met Lünen, in 1985 de organisatie van de nationale A- en B- kampioenschappen Jazz en in datzelfde jaar gaat men met de jazzgroep naar Braunschweig en in 1993 krijgt Hercules de organisatie van de voorronde C-Finale jazzdans.

Ere wie ere toekomt in de komende periode:

In de jaarvergadering van 18-02-1980 werd A. Backers benoemd als eerste lid van verdienste van de vereniging.

Op 07-10-1980 werd G.J. Kok tot ere-voorzitter benoemd na een voorzittersperiode van 1964 t/m 1980, waarbij hij wordt opgevolgd door dhr. H. Fikkert.

Op 01-02-1988 werd voorzitter H. Fikkert eveneens lid van verdienste, waarna hij op 01-03-1988 werd opgevolgd als voorzitter door A. Klinkhamer.

Dezelfde titel werd op 14-02-1990 verleend aan J. Kiers als voorzitter van de Technische commissie.

In 1994 ontvangt mevr. A. van Veen de KNGB-speld i.v.m. haar 25-jarig bestuurslidmaatschap en wordt ook zij benoemd tot lid van verdienste.

Een jaar later wordt de afd. Jazzdans nationaal kampioen in de B-klasse en twee jaar later wordt dat nog eens dunnetjes overgedaan: De jazzdames worden kampioen van Nederland en de jazzgroep 10-12 jarigen eindigt als 2e bij de kampioenschappen in hun klasse.

In 1998 staat het ledenaantal voor het eerst boven de 1000, welgeteld 1014 en in het jubileumjaar zelfs op 1037.

Dat wordt groots gevierd met een reünie op het partyschip “Hanzestad”, de huldiging van dhr. J. Wink die er 25 jaar als bestuurslid op heeft zitten, terwijl er een uitreiking is van een oorkonde en een verenigingsspeld voor 22 leden die meer dan 25 jaar lid zijn van Hercules.

In datzelfde jaar sloot Anouschka Scholten-Spijker haar loopbaan bij de jazz-afdeling af met het Nederlands kampioenschap. Met haar dames 16+-groep in de hoogste categorie werd ze welverdiend Nederlands kampioen.

De nieuwe leidster van de jazzdansselectie, Mirjam Oelen, slaagt er in 2000 in om met de groep t/m 16 jaar Nederlands Kampioen in de B-categorie te worden en een jaar later met dezelfde gepromoveerde groep in de A-categorie opnieuw Nederlands kampioen.

In dat jaar 2000 heeft de club ook ongeveer het hoogste ledenaantal uit de geschiedenis: 1086.

In 2004 wordt de deelname aan het Zwols turnkampioenschap aangehaald.

Het 100 jarig jubileum in 2009 wordt in stijl gevierd:

Op 20-02-2009 wordt mevr. A. H. van Veen- Prins gehuldigd i.v.m. haar 40-jarig bestuurslidmaatschap van Hercules

Op 27-06-2009 zijn er twee geweldige uitvoeringen onder het thema: “Hercules in Rosso” met twee maal een volledig bezette zaal en op 31-10-2009 is een grootse reünie in zaal Urbana gekoppeld aan de jubileumreceptie, waar 4 bestuursleden door de KNGU in het zonnetje worden gezet:

mevr. A. van Veen- Prins, dhr. Rein van Veen, dhr. Johan Wink en dhr. Berrie Tuin wegens hun buitengewone en jarenlange verdiensten voor de vereniging Hercules.

In het voorjaar van het jubileumseizoen krijgt Hercules voor het eerst van de KNGU de organisatie in handen van een Demogyjada, die bijzonder succesvol verloopt.( Demonstratie gym en jazzdans)

In 2010 wordt na jarenlange trouwe dienst o.a. afscheid genomen van voorzitter A. Klinkhamer en bestuurslid J. Wink. De voorzittershamer komt daarna in handen van de heer J. Oelen.

Op de jaarvergadering van 15-03-2010 worden de heren A. Klinkhamer en J. Wink benoemd tot ere-lid van Hercules.

Het ledenaantal is dan omstreeks de 850.

Op de jaarvergadering van 26 maart 2012 neemt B. Tuin afscheid als secretaris en kondigen mevr. A. van Veen en R. van Veen hun vertrek aan tegen het einde van het lopende seizoen. De ledenvergadering gaat unaniem akkoord met het voorstel hen na zoveel jaren van trouwe dienst en geweldige inzet, te benoemen tot ere-lid van de g.v. Hercules. Zij hebben een gigantisch aandeel gehad in het voortbestaan van de vereniging, ook in tijden dat er bijna geen medebestuursleden waren te vinden.

Als opvolgster van Alie van Veen wordt benoemd Yvonne Knol. Zij neemt de hele afdeling Bewegen op Muziek onder haar hoede en Jan Pap de hele gymafdeling. Omdat niet direct opvolgers kunnen worden gevonden voor de andere functies, neemt Jan Oelen tijdelijk ook de functie van secretaris en penningmeester waar.

Onder zijn leiding maakt de vereniging een digitaliseringsslag, waarbij de financiën en de ledenadministratie volledig digitaal worden gemaakt, terwijl daarnaast een website, mailadressen voor de bestuursleden en digitale nieuwsbrieven worden ingevoerd voor zowel de ouders en leden, als de leidinggevenden en wordt het gymoverleg tussen de plaatselijke gymverenigingen hervat.

In 2014 worden Carine Vos als penningmeester en Marjoke van Dijk als secretaris benoemd, terwijl Jan Pap afscheid neemt als coördinator Gym en turnen. Het zal tot 2016 duren voor er voor hem een opvolger is gevonden. Jan Oelen neemt de functie ad interim gedurende deze twee jaren waar.

Door sterk teruglopende belangstelling voor selectieturnen, wordt daar in 2014 mee gestopt en richt de vereniging zich op recreatief gym en turnen, naast de sterkere ontwikkeling van de jazzafdeling. Tegelijkertijd wordt een begin gemaakt met het meer op de kaart zetten van de jazzdansselectie. Een nieuw ingevoerd selectiebeleid houdt o.a. in meer trainingsuren voor de selectie, het aanstellen van een techniek-trainster en de instelling van pre-selectiegroepen.

In 2015 stopt Yvonne Knol, volgt Marjoke van Dijk haar op, maar blijft tegelijkertijd secretaris a.i. Hiernaast treed ook Marjolein Roebers aan in het bestuur voor de afdeling Bewegen op Muziek. Het bestuur bestaat dan uit 4 leden: Jan Oelen , Carine Vos, Marjoke van Dijk en Marjolein Roebers.

Een grote enquête onder de leden begin 2015, alsmede brieven, folder e.d. levert onvoldoende reacties op voor vrijwilligersfuncties. De 4 overgebleven bestuurders komen om in het werk en dreigen overbelast te raken. Eind 2015 roept het bestuur daarom een extra ledenvergadering bijeen om de benarde bestuursbezetting te bespreken. In de oproep aan de leden wordt opheffing van de vereniging geschetst als niet op korte termijn het bestuur van 4 overblijvende bestuurders naar 7 of 8 is aangevuld, temeer omdat in maart 2016 zowel de voorzitter als de penningmeester zullen aftreden, waardoor er nog maar twee zouden overblijven. Die hebben ook hun vertrek aangekondigd als niet in de vacatures kan worden voorzien.

Op 28 oktober is er een goed bezochte ledenvergadering waarin met ondersteuning van Sportservice Zwolle aan de leden duidelijk kan worden gemaakt hoe precair de situatie is. Blijkbaar heeft dat de mensen wakker geschud, want binnen 3 weken daarna zijn er 6 nieuwe bestuurders gevonden. Het aantal bestuurders wordt gebracht op 8 en de taken worden onderling opnieuw verdeeld, terwijl er verder gezocht wordt naar meer mensen die als vrijwilligers deeltaken op zich willen nemen.

In de ALV van 2016 nemen Jan Oelen als voorzitter en Carine Vos als penningmeester afscheid van de vereniging en treden de volgende nieuwe bestuurders aan: Jaap Schotkamp als voorzitter, Marleen Scholten als secretaris, Veronica Nugteren als penningmeester, Eddy Bakker als vicevoorzitter, Ingrid Gutlich als coördinator gym en turnen, Henk Spijkerman als bestuurslid algemene zaken. In dezelfde vergadering wordt Jan Oelen benoemd tot ere-lid voor zijn “tomeloze inzet” voor de vereniging.